STATUT

STOWARZYSZENIA „PRZYJAZNA EDUKACJA”

 

 

   ROZDZIAŁ  I

 

 Postanowienia ogólne

 § 1

 Stowarzyszenie „Przyjazna Edukacja” zwane dalej „Stowarzyszeniem” działa na mocy ustawy z dnia 7 kwietnia 1989 roku – Prawo o stowarzyszeniach – (Dz. U. Nr. 20, poz. 104, z późniejszymi zmianami) oraz niniejszego statutu.

 § 2

Stowarzyszenie jest apolitycznym, dobrowolnym, samorządnym i trwałym zrzeszeniem o celach niezarobkowych. Szanuje indywidualne prawo do własnych przekonań i poglądów.

 § 3

 Terenem działania Stowarzyszenia jest obszar Rzeczypospolitej Polskiej, a siedzibą władz naczelnych Miejska Biblioteka Publiczna im. Cypriana Norwida, 77-400 Złotów,

ul. Grochowskiego 17

 § 4

 1. Stowarzyszenie posiada osobowość prawną.

2. Stowarzyszenie używa znaku (logo), którego wzór stanowi załącznik do niniejszego Statutu.

3. Nazwa Stowarzyszenia i jego znak (logo) są prawnie zastrzeżone.

  § 5

Stowarzyszenie może używać odznak i pieczęci na zasadach określonych w przepisach szczegółowych.

    § 6

  1. Stowarzyszenie opiera swoją działalność na pracy społecznej członków. Do prowadzenia swych spraw może zatrudniać pracowników.

            2. Stowarzyszenie może prowadzić działalność gospodarczą na ogólnych zasadach określonych w odrębnych przepisach prawa. Dochód z działalności gospodarczej służy realizacji celów  statutowych i nie może być przeznaczony do podziału między jego członków.

 

 § 7

Stowarzyszenie może być członkiem krajowych i międzynarodowych organizacji o tym samym lub podobnym charakterze.

 

       ROZDZIAŁ II        

         Cele i sposoby działania

 § 8

 Celem Stowarzyszenia jest w szczególności:

 

 1. objęcie profesjonalną opieką i wsparciem nauczycieli ze szkół wiejskich i małych miast,
 2. inicjowanie, prowadzenie, współudział i koordynacja wszelkich działań podnoszących aktywność edukacyjną, ze szczególnym uwzględnieniem młodzieży, oraz osób nieaktywnych zawodowo
 3. kształtowanie w społeczności lokalnej postaw prozdrowotnych, proekologicznych oraz aktywności zawodowej  i społecznej
 4. propagowanie edukacji regionalnej i europejskiej,
 5. udzielanie pomocy młodzieży szkolnej ze środowisk wiejskich  i małych miast w celu wyrównywania szans i możliwości kontynuowania nauki,
 6. prowadzenie doskonalenia nauczycieli, pracowników samorządowych oraz innych podmiotów,
 7. wspieranie wszelkich inicjatyw dążących do rozwoju regionu (w tym współpracy różnych podmiotów) ze szczególnym uwzględnieniem lokalnych przedsięwzięć edukacyjnych, kulturalnych, turystycznych i sportowych.

 § 9

 Stowarzyszenie realizuje swoje cele poprzez:

 

 1. wspieranie pracy dydaktyczno-wychowawczej szkół i placówek oświatowo-wychowawczych oraz organów samorządowych odpowiedzialnych za edukację.
 2. opracowanie i realizację programów edukacyjnych na różnych poziomach kształcenia  i różnorodnej tematyce,
 3. wspieranie i prowadzenie środowiskowych i lokalnych inicjatyw edukacyjnych i społecznych
 4. prowadzenie kół zainteresowań (sekcji) działających na podstawie odrębnych regulaminów
 5. publikowanie materiałów edukacyjnych i dotyczących regionu,
 6. organizowanie kursów, odczytów, warsztatów metodycznych, seminariów, wystaw, konkursów, konferencji, zjazdów itp.,
 7. współpracę z organami administracji rządowej i samorządowej, organizacjami          społecznymi oraz środkami masowego przekazu,
 8. współpracę z pokrewnymi organizacjami krajowymi i zagranicznymi.

ROZDZIAŁ III

Członkowie, ich prawa i obowiązki

  § 10

1. Stowarzyszenie skupia członków zwyczajnych i wspierających.

2. Członkami zwyczajnymi Stowarzyszenia są być osoby fizyczne.

3. Członkami wspierającymi mogą być osoby fizyczne i prawne działające w kołach (sekcjach) istniejących pod opieką Stowarzyszenia

4. Członkowie zwyczajni mają prawo:

a) wybierać i być wybieranym do władz Stowarzyszenia z ograniczeniami określonymi w Art.3 ust. 2 i 3 ustawy "Prawo o Stowarzyszeniach" z dnia 7 kwietnia 1989 roku z późniejszymi zmianami,
b) uczestniczyć w zebraniach Stowarzyszenia z prawem głosu, z ograniczeniami określonymi w Art.3 ust. 2 i 3 ustawy "Prawo o Stowarzyszeniach" z dnia 7 kwietnia 1989 roku z późniejszymi zmianami,
c) uczestniczyć w imprezach organizowanych przez Stowarzyszenie lub jego sympatyków na zasadach określonych przez organizatorów;
d) zgłaszać  wnioski i postulaty wobec władz Stowarzyszenia;

 5. Członkowie wspierający maja prawo:

a) uczestniczyć w pracach kół zainteresowań (sekcji)

b) delegować przedstawicieli do Zarządu Stowarzyszenia z głosem doradczym

c) uczestniczyć w WZC z głosem doradczym

d) zgłaszać  wnioski i postulaty wobec władz Stowarzyszenia

 6. Członkowie Stowarzyszenia mają obowiązek:


a) uczestniczenia w pracach programowych Stowarzyszenia

b) godnego reprezentowania Stowarzyszenie w kontaktach z innymi organizacjami i osobami

c) regularnego płacenia składek

 7. Członkom zwyczajnym szczególnie zasłużonym dla działalności Stowarzyszenie może być nadana godność Członka Honorowego

 

ROZDZIAŁ IV

Struktura organizacyjna władz

§ 11

 1.Władzami naczelnymi Stowarzyszenia są:

a)Walne Zebranie Członków,

b)      Zarząd,

c)      Komisja Rewizyjna,

d)      Inne komisje powołane przez Walne Zebranie Członków dla określonych

spraw Stowarzyszenia.

2. W przypadku, gdy liczba członków zwyczajnych Stowarzyszenia przekroczy 100 osób, Walne Zebranie Członków zostaje zastąpione Zebraniem Delegatów wybranych w proporcji jeden delegat na 5 członków zwyczajnych. Mandat delegata trwa do czasów nowych wyborów

3. Szczegółowy tryb i zasady wyborów określi regulamin uchwalony przez Zarząd.

§ 12

1. Kadencja wszystkich władz Stowarzyszenia trwa 4 lata, a ich wybór odbywa się w głosowaniu tajnym, bezwzględną większością głosów, w obecności co najmniej połowy uprawnionych do głosowania członków. Wybór władz następuje spośród nieograniczonej liczby kandydatów.

2. Członkowie wybrani do władz Stowarzyszenia mogą tę samą funkcję pełnić nie dłużej niż przez 3 kadencje.

3. Uchwały władz Stowarzyszenia, o ile statut nie stanowi inaczej, podejmowane są w głosowaniu jawnym, zwykłą większością głosów, przy obecności co najmniej połowy uprawnionych do głosowania członków. Zgromadzeni mogą uchwalić głosowanie tajne.

4. W przypadku ustąpienia, wykluczenia lub śmierci członka władz Stowarzyszenia w trakcie  kadencji, skład osobowy tych władz uzupełniany jest spośród nie wybranych kandydatów,    według kolejności uzyskanych głosów. Liczba uzupełnionych w ten sposób członków nie może przekroczyć 1/3 liczby członków pochodzących z wyboru. Uzupełnienie składu władz przeprowadza się, jeżeli do końca kadencji pozostało więcej niż sześć miesięcy.

 

Walne Zebranie Członków

 § 13

 1. Walne Zebranie Członków jest najwyższą władzą Stowarzyszenia.

2. W Walnym Zebraniu Członków biorą udział:

a)      z głosem stanowiącym – członkowie zwyczajni (delegaci) oraz Członkowie Honorowi,

b) z głosem doradczym – członkowie wspierający  oraz zaproszeni goście.

3. O terminie, miejscu i porządku obrad Walnego Zebrania Członków, Zarząd powiadamia

   członków (delegatów) na co najmniej 7 dni przed terminem zebrania.

§ 14

 1. Walne Zebranie Członków może być zwyczajne lub nadzwyczajne.

2. Walne Zebranie Członków obraduje według uchwalonego przez siebie regulaminu obrad.

3. Obradami Walnego Zebrania Członków kieruje Prezydium w składzie; przewodniczący,   zastępca przewodniczącego, sekretarz.

4. Członek ustępujących władz nie może wejść w skład Prezydium Walnego Zebrania

   Członków i powołanych na nim komisji.

 § 15

 1. Nadzwyczajne Walne Zebranie Członków zwołuje Zarząd:

a)      z własnej inicjatywy,

b)      na wniosek Komisji Rewizyjnej,

2. Zarząd jest zobowiązany zwołać Nadzwyczajne Walne Zebranie Członków w ciągu

   2 miesięcy, od dnia otrzymania wniosku określonego w ust. 1 pkt. b

3. Nadzwyczajne Walne Zebranie Członków obraduje wyłącznie nad sprawami, dla których

   zostało zwołane.

§ 16

 Uchwały Walnego Zebrania Członków zapadają zwykłą większością głosów przy obecności:

a)      w pierwszym terminie – co najmniej połowy uprawnionych do głosowania członków,

b)      w drugim terminie – wyznaczonym w tym samym dniu 15 minut później niż

pierwszy termin – bez względu na liczbę osób uprawnionych do głosowania.

    § 17

Do kompetencji Walnego Zebrania Członków należy:

            1.uchwalanie statutu i jego zmian, przeniesienie siedziby Stowarzyszenia,

            2.uchwalenie głównych kierunków działania Stowarzyszenia,

            3.uchwalanie regulaminów kół i sekcji prowadzonych przez Stowarzyszenie

            4.wybór i odwołanie Prezesa oraz członków władz naczelnych,

            5.uchwalanie zasad zatrudniania i wynagradzania pracowników,

            6.rozpatrywanie odwołań od uchwał Zarządu,

7.rozpatrywanie i zatwierdzanie sprawozdań z działalności Zarządu, Komisji       

   Rewizyjnej oraz podejmowanie uchwał w przedmiocie udzielania lub  odmowy udzielenia absolutorium ustępującym władzom, na wniosek  Komisji Rewizyjnej,

8.nadawanie i pozbawianie godności członka honorowego Stowarzyszenia, na wniosek Zarządu,

9.podejmowanie uchwał w sprawie rozporządzania majątkiem Stowarzyszenia,

10. podejmowanie uchwał w sprawie składki członkowskiej członków zwyczajnych i wspierających

          11.podejmowanie uchwał w innych sprawach wniesionych pod obrady,

          12.podjęcie uchwały o rozwiązaniu Stowarzyszenia i przeznaczeniu jego majątku.

§ 18

 Zarząd

1. Zarząd, będący najwyższą władzą Stowarzyszenia w okresie między Walnymi Zebraniami Członków, kieruje całokształtem działalności Stowarzyszenia, a za swoją pracę i działalność Odpowiada przed Walnym Zebraniem Członków.

2. Do kompetencji Zarządu należy podejmowanie uchwał w sprawach nie zastrzeżonych do kompetencji Walnego Zebrania członków.

3. W szczególności do kompetencji Zarządu należy:

a)rozpatrywanie odwołań od decyzji prezesa,

b)wykonywanie zadań Stowarzyszenia wynikających z bieżącego zarządzania, a nie

               zastrzeżonych do kompetencji Walnego Zebrania Członków,

c) przyjmowanie nowych członków Stowarzyszenia,

d) reprezentowanie Stowarzyszenia na zewnątrz i działanie w jego imieniu,

e) kierowanie bieżącą pracą Stowarzyszenia,

f) zwoływanie Walnego Zebrania Członków,

g) opracowywanie sprawozdań z bieżącej działalności na użytek Walnego Zebrania Członków,

h) przedstawianie propozycji o wysokości składek,

i) prowadzenie bieżącej działalności finansowej Stowarzyszenia zgodnie z obowiązującymi przepisami i w ramach upoważnienia Walnego Zebrania Członków,

j) wykonywanie uchwał Walnego Zebrania Członków,

k) uchwalanie regulaminów szczegółowych dotyczących działalności Stowarzyszenia,

l)powoływanie – w miarę potrzeb – Biura Stowarzyszenia i określanie jego struktury,

ł) występowanie do właściwych władz o uhonorowanie wyróżniających się członków i pracowników odznaczeniami państwowymi lub regionalnymi i nagrodami,

m) wykonywanie innych czynności dla osiągnięcia celów Stowarzyszenia.

      § 19

 1.W skład Zarządu wchodzi Prezes oraz 6 członków. Na swym pierwszym posiedzeniu

   Zarząd wybiera ze swego grona 2 wiceprezesów, sekretarza i skarbnika. W skład Zarządu mogą wejść, z głosem doradczym,  osoby delegowane przez koła (sekcje)

2.Prezes Stowarzyszenia kieruje pracami Zarządu.

3.Zasady i tryb działania Zarządu ustala regulamin uchwalony przez Zarząd.

4.Posiedzenia Zarządu odbywają się w miarę potrzeb, nie rzadziej jednak niż 4 razy w roku.

5.W razie długotrwałej niemożności pełnienia obowiązków przez Prezesa, funkcję tę obejmuje na ten okres wiceprezes wyznaczony przez Zarząd.

§ 20

 1.Zarząd do prowadzenia spraw Stowarzyszenia może zatrudniać pracowników i tworzyć biuro.

2.Biurem kieruje dyrektor biura.

3.Pracowników biura zatrudnia Zarząd Stowarzyszenia.

4.Szczegółowe zasady działania biura określa regulamin uchwalony przez Zarząd Stowarzyszenia.

Komisja Rewizyjna

 

§ 21

 Komisja Rewizyjna jest władzą Stowarzyszenia powołaną do sprawowania kontroli nad jego działalnością.

§ 22

 Komisja Rewizyjna składa się z maksymalnie trzech członków, którzy na pierwszym posiedzeniu wybierają ze swego grona przewodniczącego.

 § 23

 

Do zakresu działania Komisji Rewizyjnej należy:

1.przeprowadzanie przynajmniej raz w roku kontroli działalności merytorycznej i finansowej Stowarzyszenia,

2.przedstawienie Zarządowi protokołów pokontrolnych wraz z wnioskami,

3.uchwalenie własnego regulaminu działania.

  § 24

 1.Członkowie Komisji Rewizyjnej mają prawo udziału z głosem doradczym, w posiedzeniach Zarządu.

2.Członkowie Komisji Rewizyjnej nie mogą pełnić innych funkcji we władzach Stowarzyszenia.

 

ROZDZIAŁ V

Majątek i fundusze

§ 25

 1. Majątek Stowarzyszenia stanowią nieruchomości, ruchomości i fundusze.

Źródłem powstania majątku Stowarzyszenia są:

a) składki członkowskie,

b) dotacje,

c) darowizny, zapisy i spadki,

d) wpływy z działalności statutowej,

e) dochody z nieruchomości i ruchomości stanowiących własność lub będących w użytkowaniu Stowarzyszenia,

2.Stowarzyszenie prowadzi gospodarkę finansową oraz rachunkowość zgodnie z obowiązującymi przepisami,

3.składki członkowskie powinny być wpłacone do końca I kwartału każdego roku,

 

 § 26

 1. Dla ważności oświadczeń woli, pism i dokumentów w przedmiocie praw i obowiązków majątkowych Stowarzyszenia wymagany jest podpis Prezesa i jednego z członków Zarządu z zastrzeżeniem pkt.5 § 19 niniejszego Statutu.

2. Do składania oświadczeń woli (w określonej sprawie) Prezes może pisemnie upoważnić innego członka Stowarzyszenia.

ROZDZIAŁ VI

Zmiana statutu i rozwiązanie Stowarzyszenia

§ 27

1.Uchwalenie statutu lub jego zmiana oraz podjęcie uchwał o rozwiązaniu Stowarzyszenia przez Walne Zebranie Członków wymaga kwalifikowanej większości 2/3 głosów, przy obecności co najmniej połowy członków uprawnionych do głosowania.

2.Uchwalenie statutu lub jego zmiana wywierają skutki prawne od chwili ich podjęcia.

3.Podejmując uchwałę o rozwiązaniu Stowarzyszenia, Walne Zebranie Członków określa sposób przeprowadzenia likwidacji oraz przeznaczenia majątku Stowarzyszenia.

4.W sprawach dotyczących rozwiązania i likwidacji Stowarzyszenia, nie uregulowanych w statucie, mają zastosowanie przepisy ustawy z dnia 7 kwietnia 1989 r. Prawo o stowarzyszeniach (Dz. U. Nr 20, poz. 104, z późniejszymi zmianami).

 

ROZDZIAŁ VII

Postanowienia końcowe

§ 28

Statut oraz jego zmiany wchodzą w życie po uprawomocnieniu się postanowienia sądu rejestrowego i z tą chwilą Stowarzyszenie uzyskuje osobowość prawną.

 

                              

 

 

strona główna mapa strony